§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejsza strona internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez Rap1Klasy. (zwanym dalej "właścicielem strony").

Niniejsza strona przeznaczona jest wyłącznie do użytku osób znajdujących się w Polsce, a wszelkie informacje dotyczące produktów, usług i promocji dotyczą wyłącznie Polski i obowiązują wyłącznie w Polsce.

Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej. Inne strony internetowe właściciela niniejszej strony mogą podlegać odmiennym warunkom, z którymi należy zapoznać się odrębnie.

§ 2 Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność właściciela strony lub podmiotów stowarzyszonych, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.

Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela strony użytkownik strony nie może:

1. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;

2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

§ 3 Treść strony

Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji zestawionych w spójnej tematycznie formie i o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji, proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z właścicielem strony. Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią zachęty do inwestowania w podmioty współpracujące z właścicielem strony, nie powinny także stanowić podstawy decyzji inwestycyjnych.

§ 4 Odpowiedzialność

Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku nie używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hiperłączy, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że właściciel strony ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.

§ 5 Udostępnione informacje

Udostępnienie informacji lub materiałów właścicielowi strony jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez właściciela lub podmioty podlegające, tych informacji lub materiałów wedle naszego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.

Właściciel strony nie prowadzi stałej kontroli niniejszej witryny, w tym jej części, które zawierają treści zamieszczane przez innych użytkowników. Osoby, które zauważą treści innych użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych użytkowników, proszone są o zgłoszenie takiego faktu właścicielowi strony bądź administratorom. W uzasadnionych przypadkach, właściciel strony zastrzega sobie prawo usuwania z niniejszej witryny całości lub części treści pochodzących od osób trzecich bez odrębnego zawiadomienia.

§ 6 Ochrona danych

Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane właścicielowi strony za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych.

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

[email protected]

Pozostałe postanowienia

Właściciel strony zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. O zamiarze wprowadzenia zmian właściciel strony poinformuje na swojej stronie internetowej z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.